date
Đường dây nóng:

Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa phát huy truyền thống 78 năm xây dựng và phát triển

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 15-11-1945 chi bộ đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ thành phố Thanh Hóa ngày nay được thành lập, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của phong trào cách mạng thị xã Thanh Hóa lúc bấy giờ. 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, Nhân dân thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn, chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trung tâm Chính trị thành phố Thanh Hóa luôn đổi mới phương pháp giảng dạy

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Trung tâm Chính trị thành phố luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thành phố Thanh Hóa triển khai Các công trình trọng điểm

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố Thanh Hóa trở thành địa phương dẫn đầu cả tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, là một trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Thành phố Thanh Hóa: Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh. Song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ đã đề ra, từng bước hiện thực hóa “ khát vọng thịnh vượng” xây dựng.

Thành phố Thanh Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền lịch sử Đảng

Công tác truyên truyền, cổ động là bộ phận quan trọng, giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, có nhiệm vụ: Truyền bá rộng rãi, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho các tầng lớp Nhân dân; cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo của Nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng; tổ chức các phong trào cách mạng và phong trào thi đua của quần chúng; đấu tranh chống các thế lực phản động trên mặt trận tuyên truyền, cổ động.

Đảng bộ thành phố Thanh Hóa chú trọng phát triển đảng viên là học sinh THPT

Ngoài việc chú trọng công tác phát triển đảng viên ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, năm 2023, Ban Thường vụ thành phố Thanh Hóa còn quan tâm đến việc phát triển đảng viên là học sinh trong các trường Trung học phổ thông và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Từ “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” đến thực hiện học tập và làm theo Bác ở phường Đông Hải

Cách đây 75 năm (11/6/1948 - 11/6/2023), khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, kêu gọi toàn dân tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, để công cuộc kháng chiến, kiến quốc giành thắng lợi...Từ đó đến nay, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đông Hải đoàn kết, phấn đấu xây dựng thành công phường kiểu mẫu trước năm 2025.

Ngành giáo dục thành phố Thanh Hóa: Đổi mới căn bản, toàn diện sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đến nay, sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực, cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho thành phố, cho tỉnh và cho đất nước.

Đảng bộ xã Hoằng Đại tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

Tối ngày 19/05/2023, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Hoằng Đại, 10/10 chi bộ trực thuộc trên địa bàn xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chủ đề “Tháng 5 mừng sinh nhật Bác”.

Kết nạp đảng viên mới theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu toàn thành phố kết nạp mới từ 1.200 đảng viên mới trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên.