date
Đường dây nóng:

Thành phố vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên Ban Thường vụ Tỉnh giao

Đảng bộ thành phố Thanh Hoá phố có gần 25.000 đảng viên sinh hoạt tại 108 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó 63 đảng bộ, 45 chi bộ); có 690 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Số đảng viên kết nạp mới tính đến hết tháng 10 năm 2023 đạt 735 đảng viên, đạt 104% Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao.

Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ thành phố Thanh Hóa (15/11/1945-15/11/2023)

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, thị xã Thanh Hóa trước kia, thành phố Thanh Hóa ngày nay là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, luôn là địa danh đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã chung sức chung lòng cùng với nhân dân toàn tỉnh và cả nước góp phần hun đúc những giá trị lịch sử - văn hóa cao quý giàu bản sắc viết nên những thành tựu lịch sử vĩ đại.

78 năm truyền thống của Đảng bộ thành phố Thanh Hóa

Cách đây vừa tròn 78 năm, vào ngày 15/11/1945, tại thị xã Thanh Hóa, Đảng bộ thị xã Thanh Hóa (nay là Đảng bộ thành phố Thanh Hóa) được thành lập do đồng chí Trần Tiến Quân làm bí thư. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tiến trình cách mạng sôi nổi của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố trong hơn 3/4 thể kỷ qua.

70 năm thành lập Đảng bộ phường Đông Tân

Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 07/11/1953 Đại hội lần thứ nhất xã Đông Tân được tiến hành, Đại hội đã bầu đồng chí Lê Dị Thanh làm Bí thư chi bộ. Đây là bước ngoặt đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử phong trào cách mạng của địa phương. Từ đây phong trào của địa phương đã có chi bộ trực tiếp lãnh đạo, thực hiện sứ mệnh lịch sử vừa lãnh đạo vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu và chi viện cho tiền tuyến góp phần cùng quân và dân cả nước hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đưa giang sơn thu về một mối.

Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa phát huy truyền thống 78 năm xây dựng và phát triển

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 15-11-1945 chi bộ đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ thành phố Thanh Hóa ngày nay được thành lập, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của phong trào cách mạng thị xã Thanh Hóa lúc bấy giờ. 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, Nhân dân thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn, chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trung tâm Chính trị thành phố Thanh Hóa luôn đổi mới phương pháp giảng dạy

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Trung tâm Chính trị thành phố luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thành phố Thanh Hóa triển khai Các công trình trọng điểm

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố Thanh Hóa trở thành địa phương dẫn đầu cả tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, là một trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Thành phố Thanh Hóa: Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh. Song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ đã đề ra, từng bước hiện thực hóa “ khát vọng thịnh vượng” xây dựng.

Thành phố Thanh Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền lịch sử Đảng

Công tác truyên truyền, cổ động là bộ phận quan trọng, giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, có nhiệm vụ: Truyền bá rộng rãi, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho các tầng lớp Nhân dân; cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo của Nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng; tổ chức các phong trào cách mạng và phong trào thi đua của quần chúng; đấu tranh chống các thế lực phản động trên mặt trận tuyên truyền, cổ động.

Đảng bộ thành phố Thanh Hóa chú trọng phát triển đảng viên là học sinh THPT

Ngoài việc chú trọng công tác phát triển đảng viên ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, năm 2023, Ban Thường vụ thành phố Thanh Hóa còn quan tâm đến việc phát triển đảng viên là học sinh trong các trường Trung học phổ thông và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn.