date
Đường dây nóng:

Thành phố Thanh Hóa triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng thời hạn quy định

Đăng lúc: 00:00:00 23/02/2021 (GMT+7)

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và sau hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử của UB MTTQ tỉnh. Ban chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân(HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành phố Thanh Hóa, đã ban hành nhiều công văn, văn bản, tài liệu, đồng thời tổ chức các hội nghị triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐNDcác cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng luật và đúng thời hạn quy định.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại Biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngay từ tháng 1 năm 2021, thành phố Thanh Hóa đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu của Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các tiểu ban và 8 tổ bầu cử tại các phường, xã để triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau các hội nghị triển khai công tác bầu cử; hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng loạt các phường, xã và thành phố đã triển khai Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất trong các ngày từ 1 đến 5/2/2021, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
IMG_3700.jpg

MTTQ thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Kết quả hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất, thỏa thuận về số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND thành phố là: Về số lượng đại biểu được bầu 40 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 105 người, cơ cấu đại biểu ứng cử nữ 51 người bằng 48,6%, độ tuổi trẻ dưới 40 tuổi 39 người, người ngoài đảng 15 người, đại biểu tái cử 18 người. Thành phần đại biểu ứng của cơ quan đảng 8 người, HĐND thành phố 3 người, UBND thành phố 10 người; MTTQ và các đoàn thể thành phố 7 người; đại biểu khối công an, quân sự là 6 người; đại biểu tôn giáo là 1 người; đại biểu các thành phần khác 11 người; khối phường xã là 59 người.

Sau khi điều chỉnh số lượng, cơ cấu và thành phần người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã nhiệm kỳ 2021- 2026 với số lượng bầu cử là 739 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử 1.745 người. Trong đó thành phần chuyên trách công tác đảng là 69 người, đại biểu chính quyền 245 người, tôn giáo 12 người, thành phần khác 189 người, đại biểu phố thôn 873 người.

Đến thời điểm này, công tác bầu cử tại thành phố Thanh Hóa đều được triển khai kịp thời, nghiêm túc và đúng luật. Việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về số lượng, cơ cấu thành phần, những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp diễn ra dân chủ, đúng luật, đúng thời gian quy định và đảm bảo quy trình theo luật định. Việc chấp hành các Chỉ thị, kế hoạch, văn bản hướng dẫn cũng như cung cấp các tài liệu liên quan đến bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định.Thu Hà