date
Đường dây nóng:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 00:00:00 27/04/2021 (GMT+7)

Học tập và làm theo Bác Hồ đã có một quá trình triển khai liên tục, lâu dài, từ trước khi Đảng ta ra đời, bắt đầu từ việc truyền bá tác phẩm “Đường cách mệnh” của Hồ Chí Minh tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) từ năm 1925 – 1927, mở đường và thức tỉnh dân tộc Việt Nam trong sự trỗi dậy của phong trào cách mạng thế giới, gây dựng nên sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta trong thời hiện đại.

 0139314_5-8 bac ho.jpg

Khẩu hiệu hành động: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!” đã tạo động lực mãnh liệt, có sức hiệu triệu to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong thời kỳ đổi mới, Đại hội VII khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Ngày 27 tháng 3 năm 2003, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23 -CT/TW về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới với mục đích là tạo ra phong trào rèn luyện đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống.

Năm 2005, Bộ chính trị quyết định làm điểm việc tổ chức Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Trên cơ sở kết quả làm điểm, Ngày 07-11-2006, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác; thời gian thực hiện gắn với nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng. Sau 5 năm, Đại hội XI đưa ra yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Theo đó, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 03) Được xác định là nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; giải quyết những vấn đề về tư tưởng, đạo đức. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05). Đây là Chỉ thị có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, nhất là với công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người trong giai đoạn hiện nay.

Có thể nói, so với các Chỉ thị đã được ban hành, Chỉ thị 05 đã thể hiện chiến lược hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa; cao hơn về yêu cầu; rộng hơn về nội hàm; sâu hơn về nội dung; chặt chẽ hơn, quyết liệt hơn về tổ chức thực hiện; mới hơn về cách làm và lâu dài hơn về thời gian, tạo động lực mạnh mẽ để “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” như Đại hội XIII của Đảng đã xác định./.

BBT