date
Đường dây nóng:

Thành phố Thanh Hóa nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các Nghị quyết

Đăng lúc: 00:00:00 03/11/2022 (GMT+7)

Thời gian qua, Đảng bộ TP Thanh Hóa đã và đang đề ra những giải pháp, việc làm cụ thể trong việc nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, từ đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng thành phố văn minh, thông minh, hiện đại.

Đảng bộ thành phố hiện có 110 tổ chức cơ sở đảng với hơn 24.000 đảng viên. Xác định việc học tập và quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên, quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy  luôn quan tâm đến đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương và các cấp ủy Đảng bằng việc đa dạng hóa các hình thức, trong đó coi trọng hình thức học tập trực tiếp và trực tuyến.

20220916_102235.jpg
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII.

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy những nội dung, phương thức để tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết; chủ động phối hợp với Văn phòng Thành ủy và các cơ quan liên quan căn cứ nội dung, thành phần, thời gian, tài liệu, địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức hội nghị chu đáo, khoa học, bài bản, phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố. Đối với hội nghị trực tuyến, thành phố phối hợp để kết nối đường truyền từ Trung ương, tỉnh, thành phố xuống cơ sở để đảm bảo chất lượng hội nghị; tổng hợp số liệu điểm cầu, thành phần, số lượng để báo cáo cấp trên và theo dõi, nắm bắt tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Do đó, các hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng đạt kết quả tốt, được cán bộ, đảng viên đánh giá cao. Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đã tham mưu mở chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài trên Cổng thông tin thành phố; Bản tin Thành ủy; Webside Trung tâm văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố; hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy còn tham mưu tổ chức các hội thi báo cáo viên giỏi, các báo cáo viên tập trung vào Quan điểm chỉ đạo của Đảng trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những vấn đề có tính nguyên tắc trong công cuộc đổi mới; khát vọng phát triển đất nước - tinh thần xuyên suốt trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; vận dụng những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc để xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, tuyên truyền về những nội dung cơ bản các chỉ thị, nghị quyết và quá trình tổ chức triển khai thực hiện ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố.

20220820_091624.jpg
Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quý III năm 2022.

Qua học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân có nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng được thể hiện trong các Nghị quyết, Chỉ thị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời uốn nắn các biểu hiện về nhận thức chưa đúng, lệch lạc, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được Thường trực Thành ủy giao cho các cơ quan, ban, ngành có liên quan tham mưu, xây dựng bám sát vào đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Có thể nói, từ việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng các nghị quyết từ Trung ương đến địa phương đã và đang góp phần đưa thành phố Thanh Hóa đạt những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, con người thành phố năng động, thân thiện. Góp phần xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

 

Lê Thảo