date
Đường dây nóng:

Đảng đã mang lại mùa Xuân vẻ vang cho dân tộc

Đăng lúc: 00:00:00 01/02/2022 (GMT+7)

Tròn 92 năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng của trí tuệ và niềm tin, kiên cường phấn đấu vì lợi ích của giai cấp, dân tộc và sự phát triển không ngừng của đất nước. 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân ta đã tiến bước mạnh mẽ và vững chắc trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. So với lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, 92 năm chỉ là một giai đoạn ngắn, nhưng đó là những năm tháng hào hùng, sôi động và đẹp đẽ nhất, đưa nhân dân ta từ bóng tối ra ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do, từ kẻ mất nước thành người làm chủ, từ đói nghèo lạc hậu đến cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

20220131_065259.jpg
Người dân hân hoan cắm cờ Tổ quốc đón xuân mới

Với những cống hiến lớn lao của Đảng đối với Tổ quốc, Nhân dân, 92 năm lãnh đạo đất nước, “Đảng ta thật là vĩ đại” như lời Bác Hồ từng nói. Trong suốt chín mươi hai năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, giành độc lập dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam phát triển và ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi ra đời, Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 92 năm qua.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời, cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Mùa xuân 2021, cả nước vui mừng phấn khởi đón nhận Nghị quyết và các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID -19 nhưng Đảng bộ thành phố Thanh Hóa đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức 36/39 chỉ tiêu phát triển kinh tế, trong đó có 6 kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, đậm nét nhất là niềm tin cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng bộ thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng lên. Có những thành tích nổi bật trên là nhờ trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, các thế hệ lãnh đạo của Đảng bộ thành phố luôn đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ được giao, biết vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình cụ thể của thành phố. Biết dựa vào dân, luôn tin tưởng nơi lực lượng đông đảo của nhân dân, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân; việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh". Tất cả mọi chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đều phải dựa trên tư tưởng "Dân làm gốc, lấy dân làm gốc", hướng tới xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên cho nhân dân.

20220118_155850.jpg
Hoa xuân đón Tết

Mùa xuân năm 2022, Đảng bộ thành phố Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP. Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID -19 theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức Đảng, chăm lo phát triển tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị và tinh thần nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên càng phải thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt những di huấn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, “xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Đón xuân Nhâm Dần 2022, chúng ta tự hào về Đảng quang vinh tròn 92 mùa xuân, mừng sinh nhật lần thứ 132 của Bác Hồ kính yêu, mừng Tổ quốc 47 năm thống nhất, mừng Nhà nước ta 77 tuổi và nhiều sự kiện lịch sử quan trọng khác. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn./

 

 

Lê Thảo