date
Đường dây nóng:

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030

Đăng lúc: 00:00:00 11/10/2021 (GMT+7)

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030.


Theo đó thành phố Thanh Hoá sẽ công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển hai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển inh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

IMG-6699.jpg
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai; quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý kịp  thời  các trường  hợp vi phạm về  sử dụng đất; kiên quyết không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo thẩm quyền đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Chủ động cân đối, bố trí, huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Khuyến hích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất ở, với đất xây dựng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tiếp tục rà soát, xác định chính xác ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh tại địa phương để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh và quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tham mưu quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; về tính chính xác, sự phù hợp của chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng của từng loại đất.

*Xem chi tiết quyết định và các hướng dẫn tại đây:
1-Quyet-dinh-3761-ngay-27.9.2021-cua-UBND-tinh-vv-phe-duyet-QH-thoi-ky-2021-2030-va-KH-sdd-2021-TPTH (1).pdf

Thu Hiền