date
Đường dây nóng:

Lan tỏa cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” đến từng hộ dân cư

Đăng lúc: 00:00:00 18/11/2021 (GMT+7)

Cuộc vận động xây dựng “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” đã được thành phố Thanh Hóa triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là 11 nội dung thông điệp cuộc vận động (CVĐ) thực hiện nếp sống văn minh đô thị, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm trong công việc, khẩu hiệu của các đoàn thể - xã hội, văn hóa trong các nhà trường… đã góp phần hình thành nên những chuẩn mực văn hóa, văn minh mới trong đời sống xã hội của người dân thành phố.

 tuyên truyền trực quan trên tuyến đường Phan Chu Trinh, TPTH.jpg

Tuyên truyền trực quan CVĐ “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” tại tuyến đường Phan Chu Trinh, thành phố Thanh Hóa

Cuộc vận động đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Phường đã tuyên truyền, vận động nguồn xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, hệ thống giáo dục ngoại ngữa Alus trên địa bàn phường gắn, treo 6 cụm pano dọc tuyến đường phan Chu Trinh; 18 pano tấm lớn, nhỏ tại trụ sở UBND phường, các trường học, cơ sở tín ngưỡng; 79 khẩu hiệu đặt trong nhà văn hóa, phòng học và phòng làm việc; 1886 tấm biển treo trước nhà các hộ dân. Dự kiến đến hết tháng 11/2021, UBND phường đẩy mạnh tuyên truyền, treo các biển dọc các tuyến đường và vận động các cơ quan, doanh nghiệp làm các cụm pano đặt trước cổng đơn vị. Quá trình thực hiện các thông điệp về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa, văn minh, luôn được nhấn mạnh và đề cao. Nói lời hay, làm việc tốt, phong cách sống đẹp, thân thiện đã, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các khu dân cư và công sở trên địa bàn.

thôngđiệpCVĐ đặtở bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ phường Điện Biên.jpg
Thông điệp CVĐ “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” đặt tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại trụ sở UBND phường Điện Biên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Thanh Hóa xác định Chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là thực hiện tốt cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” là một trong ba chương trình trọng tâm, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức thành hành động cụ thể, hình thành nếp sống và xây dựng hình ảnh người dân thành phố Thanh Hóa văn minh, hiện đại và thân thiện. Đây là cuộc vận động rộng lớn, toàn diện, liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bằng các hình thức phù hợp và tích cực, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng người dân thành phố Thanh Hóa thân thiện, ứng xử văn hóa “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, xây dựng văn minh đô thị trong từng nếp sống, giao tiếp ứng xử, học tập, lao động, vui chơi, giải trí, đối với gia đình, cộng đồng và thiên nhiên.

khẩu hiệu đặt tại các nhà văn hóa phố, thôn.jpg
Khẩu hiệu tuyên truyền CVĐ “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” treo tại các nhà văn hóa phố, thôn.

Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, lan tỏa đến từng người dân, từng cơ quan, đơn vị, phố, thôn, thành phố Thanh Hóa đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt là tuyên truyền trực quan, qua mạng xã hội, tuyên truyền miệng, tờ rơi, tổ chức hội nghị… để người dân thành phố tiếp nhận những “điều hay, lẽ phải”, từ đó có những việc làm, hành động đúng đắn. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố đã ban hành hướng dẫn 167  ngày 26/8/2021 về phương án tuyên truyền trực quan thực hiện Chương trình hành động về đẩy mạnh xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.  Theo đó, nội dung tuyên truyền cuộc vận động đã được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa phố, thôn, công sở các phường, xã, cổng chào các khu dân cư, trường học, các điểm công cộng… với 2 nội dụng: thực hiện nếp sống văn minh đô thị và người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện. Đến nay, tại trụ sở UBND của 34/34 phường, xã đều đặt pano tấm lớn, nhỏ, khẩu hiệu tuyên truyền cuộc vận động, 100% nhà văn hóa phố, thôn đều gắn biển, khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện thông điệp, nội dung cuộc vận động.  Nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã lồng ghép các nội dung của cuộc vận động vào chương trình hoạt động của đoàn, đội, gắn với quy tắc ứng xử, nội quy trong nhà trường, cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết  nghiêm túc thực hiện.

tại các hộ dân cư, hộ kinh doanh trên địa bàn đều gắn biển CVĐ.jpg
Tại các hộ gia đình, hộ kinh doanh buôn bán đều gắn biển CVĐ “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” ở trước nhà

Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc đồng bộ, bền bỉ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở. Trong đó, cán bộ, đảng viên phải là những người tiên phong, gương mẫu, vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền, lan tỏa lối sống đẹp, việc làm hay, vừa là chủ thể thực hiện để Nhân dân noi theo, làm theo. Mỗi người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng gia đình, người thân thực hiện tốt cuộc vận động gắn với việc xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng dân cư, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng người dân thành phố Thanh Hóa thanh lịch, văn minh, hiện đại.

636325749.jpg
Pano tấm lớn tuyên truyền CVĐ “Người dân thành phố nói lời hay làm việc tốt, hành động thân thiện” tại cổng trụ sở phường Quảng Thắng.

 

Kim Dung