Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ bảy, 13/01/2018, 11:19 GMT+7
Ngày 12-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và quán triệt, triển khai một số văn bản quy định mới về công tác cán bộ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội ngh

Dự hội nghị có các đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủu viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.


Năm 2017, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ngành tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chủ động đổi mới, sáng tạo trong việc tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nổi bật là tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025;  tham mưu chỉ đạo thành công đại hội chi bộ cơ sở. Thực hiện tốt việc tham mưu về công tác tổ chức bộ máy; công tác cán bộ. Công tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên tiếp tục được quan tâm; trong năm có 1.048 đảng bộ được đánh giá, phân loại, trong đó có 503 đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh (chiếm 47,9%). Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, thi đua – khen thưởng được quan tâm.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó tổ chức thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị hiệu quả chưa cao, đề án triển khai vị trí việc làm gặp nhiều vướng mắc; công tác đánh giá cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Việc đánh, giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở một số nơi còn chạy theo thành tích, nể nang, chưa phản ánh đúng thực chất. Công tác quản lý hồ sơ, nghiệp vụ, cập nhật dữ liệu đảng viên còn hạn chế, chưa nề nếp…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ sự thống nhất cao trong việc đánh giá công tác xây dựng đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời làm rõ thêm một số nội dung xuất phát từ thực tiễn ở cơ sở; đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của ngành trong năm 2018.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả nổi bật ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2017,  đã đóng góp to lớn vào thành tích chung của tỉnh. Nổi bật là tham mưu ban hành chương trình hành động số 24 về thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); ban hành hướng dẫn 01 của BTV Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể cá nhân, lãnh đạo quản lý và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017; phối hợp các ban đảng gợi ý kiểm điểm năm 2017; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đúng quy định, đảm bảo các thủ tục, trình tự; tham mưu hoàn thiện một bước về thể chế trong công tác cán bộ, cụ thể là tham mưu ban hành quy định khung cấp phó của các cơ quan khối Nhà nước; tham mưu chỉ đạo thành công đại hội chi bộ cơ sở. Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung làm tốt công tác tham mưu cho BTV Tỉnh ủy triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch số 34-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ và hoàn chỉnh đầy đủ tất cả nội dung của khâu đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, không ngừng học tập nâng cao trình độ, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tham mưu ban hành quy định, chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý theo Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 390-QĐ/TU về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quyết định số 391-QĐ /TU ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 488-QĐ/TU về quy chế đánh giá tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quyết định số 489-QĐ/TU về quy chế đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tham mưu thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng, Nhà nước  về công tác cán bộ, theo đó siết chặt quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên với cấp ủy cấp dưới về việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ bảo đảm quy định. Tập trung thực hiện quyết liệt chủ trương tinh giản biên chế, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế toàn bộ bộ máy. Tiếp tục tổ chức xét tuyển, thi tuyển cán bộ, công chức theo đúng quy định để tuyển những cán bộ thực sự có năng lực vào bộ máy.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 7 tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ; Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4-8-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quyết định số 1145-QĐ/TU của Tỉnh ủy Thanh Hóa về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, ban hành kèm theo Quyết định số 391-QĐ/TU ngày 27-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Báo Thanh Hóa

Phóng sự: Thành phố hai bên bờ sông Mã
Phóng sự: Chuyện làm đường ở thôn Thắng
Phóng sự: Để dân chài lên bờ
Mưu sinh....
Xóm Mả Bà